Min teoribakgrund är eklektisk, med betoning på ett systemiskt synsätt.

Detta eftersom organisationen och dess personal på alla nivåer samspelar med varandra och påverkar varandra inbördes. Kommunikationsteori, organisationsteori och teori om grupprocesser är andra viktiga inriktningar för mig.

 

Jag utgår i min modell för chefshandledning från tre olika perspektiv:

 

• Strukturperspektivet som behandlar de stabila mönstren i organisationen och uppdraget.

• Kulturperspektivet som understryker betydelsen av ”laganda” normer och värderingar i verksamheten.

• Processperspektivet som pekar på osäkerhet, förändringar, spänningar och rörelsen i organisationen.

 

Viktigt är också att förstå maktdimensioner som fokuserar på relationerna mellan makt, beslut och ledarskap.

 

Yrkesrollen som arbetsledare är komplex, och i coaching/handledning ges utrymme att hantera alla olika dilemman inom verksamheten. Varje enhetschef behöver självklart också stöd i att hitta sin personliga ledarstil och utveckla sin roll.

 

Ledarutveckling innebär en möjlighet att utvecklas i det personliga ledarskapet när det gäller bemötande, förhållningssätt och engagemang samt när det gäller att strukturera sitt ledarskap, arbeta mål- och resultatinriktat och driva förändringsarbete.

Inriktningen på ledarutvecklingen ska i de enskilda uppdragen relateras till den aktuella ledarpolicyn och kriterier för gott ledarskap och medarbetarskap.

 

Etiska frågor ligger mig varmt om hjärtat och ingår som en självklar del i handledningen.

 

Coaching/handledning för arbetsledare utformas i samarbete med individens eller gruppens behov och önskemål.